АКЦИСКИ ПЛАН 2015-2018

ДОКУМЕНТ КОЈ Е СОСТАВЕН ДЕЛ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА СКТМ
ЦЕЛАКТИВНОСТ/ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИОДГОВОРНОСТВРЕМЕНСКА РАМКАИНПУТ – ФИНАНСИСКИ НЕ ФИНАСИСКИ
Зајакнување на човечките ресурси на СКТМ и подготовка за превземање на:
 • јавни овластувања согласно законската регулатива.
 • Давање на услуги на членките на СКТМ
Појдовна основа за зголемување на соодветен капацитет на техничката служба на СКТМ Вработување на 1 лице(Економист или туризмолог) услови критериуми за вработување, оперативни и менаџмент системи и воспоставување на можност за давање на услуги на членките на комората.Управен Одбор
Извршен директор
Од јануари 2015 год.Буџет на СКТМ за 2015год.
Зголемување на бројот на Членки на СКТМ
 • Организирање на Роуд Шоуа и трибини во 5 Градови.
 • Промоција на СКТМ, со организација на базири за туристичка понуда
СКТМПрвиот кваратл на 2015-2018год.Буџет на СКТМ за 2015 и Дополнителни извори за финасирање
Учество на меѓународни берзи
 • Соработка со Агенцијата за промоција и подршка на туризмот за квалитетно презентирање на туристичката понуда на Р. Македонија. 
 • Учество на берзи на барање на членки на СКТМ
СКТМ Во организација на сродни асоциации од регионот) Усогласеност со програмата на АППТРМ2015Дополнителни извори на финасирање
Организирање на Саемска манифестација за туризам
 • Формирање на работна група за преговори со ЕРА.
 • Потпишување на договор за партнерство.
 • Анимирање на членките на СКТМ за учество на Саемска манифестација Скопје травел Маркет
СКТМ во соработка со АППТРМ2015-2018 (согласно предвидени календари за одржување на манифестацијата)Дополнителни извори на финасирање
Организирање на манифестација за одбележување на Светскиот ден на Туризмот 27 септемвриСледење на предлозите на Светска туристичка Организација за темата на одбележување на Светскиот Ден на Туризмот Аплицирање со Проект до АППТРМСКТМ2015-2018Дополнителни извори на финасирање
Воспоставување манифестација
„Годишна награда - Најдобра Компанија во Туризмот“
 • Избор на работен тим (покрај членки и надворешни лица)
 • Изготвување на конкурс за пријавување
 • Изготвување на критериуми по категории за оценување/утврдување што е најдобра компанија.
 • Висина на наградата.
 • Избор на Маскота на награда
 • Каков тип на манифестација да се организира
СКТМ26 март 2015Буџет СКТМ допонителни сретства од проект
Медиумска камапња за Едукација на клиенти -туристиСпроведување на едукативана кампања по целни групи:
 • Права и обврски на давателите на услугите и на корисниците на услугите
СКТМ во соработка со ОПМ2015-2018Сретства од проект
Организирање на Бизнис Форуми
 • Подготовка на анализа на итерес за бизнис форуми,
 • Изработкка на анкетен лист за Интерес на членките.
 • Подготовка на настан во Р.М. или во земја на интерес.
 • Потпишување на договор за Соработка –организација на Бизнис Форум
СКТМ во Соработка со институции од Р.М. , и заинтересирани институции од земји во Регионот.2015-2018 
Идентификување на идните потреби за вработување во туристичкиот сектор и потребите за обука на подобрување на квалитетот на човечките ресурси во секторот туризамСпроведување на Анкета за работната сила со која ќе треба да се идентификуваат:
 • Потребите на дејноста од работна сила според работно место
 • Курсеви за обука потребни да ја задоволат побарувачката
СКТМ во соработкја со НСПК (врз основа на доставени предлог политики )2015-2018 
Утврдување на Законските можности за Осигурување на пакет аранжманиПревземанње на иницијатива за измени на Законската регулатива за Осигурување:
 • Компаративна анализа од земи членки на ЕУ за регулрањето на Туристичко осигурување
СКТМ во соработка со Агенција за супервизија на Осигурување на Р.М.2015Буџет на СКТМ
Организирање на Обики за сертификација на хотелска индустрија
 • Потпишување на Договор со AHLEI
 • Техничка подготвка на материјали за обука(превод) -
 • Промоција на Обуките кај хотелската индустрија во Р.М.
СКТМ во соработка со Светска Банка Македонија2015-2018Од дополнителни сретсва наменети за овој проект и од учесници
Подготовка за изготвување на обрасци Договори согласно закон Туристичка дејност:
 • Договори со клиенти, субагенциски договор.
 • Договор помеѓу ТА - Превозник
Работен тим од сектори од СКТН и независни експерти кои ќе пристапат кон изготвување:
 1. Општи услови за патување усогласени со Закон за Облигациони односи
 2. Договори потрбни на туристичкото стопанство
СКТМПрв квартал 2015Буџет на СКТМ
Подготвка за изготвување на заеднички промотивен материјал за членки кои би настапувале на туристичките берзи каде ќе настапува АППТРМРаботен тим од заинтересирани членки на СКТМ кои ќе пристапат на подготовка на собирање на материјали, изглед на промотивен материја (Каталог) за програми наменети за конкретен пазар, утврдување на дизајн и тираж.
Подготовка на проект за изготвување на брошура кој ќе се достави до АППТРМ
СКТМЈануари 2015Финасиски сретства од Проект
Зачленување како придружна членка на UNWTOДа се пополни апликација и прибирање на пропратните документи, обезбедување на финасиски сретсва за членарина на годишно нивоСКТМ2016-2018Буџет на СКТМ
Преземете го комплетниот акциски план на следниот линк