ЦЕНЕТ ДЕМИР КАПИЈА
ЈЕТА АИР
ПЕЛИКАН - РЕСЕН
СИТИ ТРАВЕЛ
МАРШАЛ ТРАВЕЛ – ПЕХЧЕВО
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НИТ МАК ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО