ПЕЛИКАН - РЕСЕН
ЈЕТА АИР
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НИТ МАК ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО