ПОДАТОЦИ ЗА АПЛИКАНТОТ

Име*
Презиме*
Е-пошта*
Вработен како*
Назив на правното лице*
Адреса*
Основна дејност*
Шифра на дејност
Телефон:*
Веб-сајт на правното лице*
Лого на правното лице*
Прегледај
Додади датотеки
Членство*
Начин на плаќање*
Со праќање на оваа Пристапница Изјавувам дека пристапувам во членство на Стопанска Комора за Туризам на Македонја и дека се обврзувам да ги почитувам одредбите на Статутот и другите акти на Комората. Со праќање на оваа Пристапница, Се согласувам да во случај на спор помеѓу членките и помеѓу членките и трети лица (корисници на услугите), Судот на честа при Стопанската Комора за Туризам на Македонија посредува при решавање на спорот.*
*
Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност и кликнете на копчето погоре за да ја испратите пораката.

Со праќање на оваа апликација вие го пријавувате членството во СКТМ и воедно се обврзувате да платите чланарина.

Градски Ѕид блок 13, 1000 Скопје, Р.Македонија
Тел. +(389) 2 3292 105,
е-mail:sktm@sktm.org.mk
Даночен Бр: 4030008025976,
Жиро с-ка: 210 063458320119,
Банка: НЛБ Тутунска Банка Скопје