ПРЕТСЕДАТЕЛ
Димитар Кашиков
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
Стеван Пешевски
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
Димитар Кашиков
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Н.О.
Родне Ташева
ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
Биљана Пејоска Ристеска


РЕДЕН БРОЈ ИМЕ НА КОМПАНИЈА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
Емил Димитровски
Атлас Корпорејшн
Претседател на У.О.
1 Џемаил Јусуфи
Елем Турс
Член
2 Бранко Карески
Бран
Член
3 Горан Јошевски
ЈК Травел
Член
4 Божана Ордева
Мартин Пан
Член
5 Ивона Јакимовска
Камелија Турс
Член
6 Зоран Ѓоршевски
Ана Турс
Член
7 Славица Кашикова
Кашиков турс
Член
8 Андонов Лефтер
Македонија Сообраќај
Член
9 Цветко Андреевски
ФТУ - Охрид
Член
10 Александар Чоневски
Игуана
Член

РЕДЕН БРОЈИМЕ НА КОМПАНИЈАОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
Родне Ташева
Супер Травел
Претседател на Н.О.
1 Даниел Самарџиски
Скобул Интернатионал
Член
2 Климент Наумов
Здружение на Туристички водичи и придружници КЕЈ -Охрид
Член

РЕДЕН БРОЈИМЕ НА КОМПАНИЈАСЕКТОР
1 Ивона Јакимовска
Сектор Туроператори и Туристички агенции
2 Зоран Ѓоршевски
Сектор Превозници
3 Проф.Цветко Андреевски
Сектор Образовни институции
4 Климент Наумов
Сектор Туристички водичи и придружници
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14