ПРЕТСЕДАТЕЛ
Касам Шакири
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
Стеван Пешевски
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
Пере Кутаноски
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Н.О.
Димитар Кашиков
ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
Биљана Пејоска Ристеска

РЕДЕН БРОЈ ИМЕ НА КОМПАНИЈА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
Касам Шакири
Јета Аир
Претседател на У.О.
1 Бранко Карески
Бран
Член
2 Џемаиљ Јусуфи
Елем турс
Член
3 Зибер Бислими
ЕТЦ Травел
Член
4 Горан Јошевски
ЈК травел
Член
5 Ивона Јакимовска
Камелија Турс
Член
6 Божана Ордева
Мартин Пан
Член
7 Цветко Андреески
ФТУ Охрид
Член
8 Панче Трајковски
Хотел ВИП
Член
9 Ивица Крстевски
Т.А. Пилот Травел
Член
10 Олег Маленко
Т.А. Вис Пој
Член

РЕДЕН БРОЈИМЕ НА КОМПАНИЈАОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
Димитар Кашиков
Феријал Кашиков
Претседател на Н.О.
1 Зоран Ѓоршевски
Ана Турс
Член
2 Никола Митревски
Ариес
Член

РЕДЕН БРОЈРАКОВОДИТЕЛИСЕКТОР
1 Зибер Бислими Туристички
Агенции
2 Панче Трајковски Хотелиери и
Угостителство
3 Божана Ордева Превозници
4 Цветко Андреевски Туристички Здруженија и Образовни Институции
5 Климент Наумов Туристички Водичи и Придружници