ПРЕТСЕДАТЕЛ
Касам Шакири
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
Стеван Пешевски
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
Пере Кутаноски
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ана Здравковска Илиевска
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Н.О.
Димитар Кашиков
ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР
Биљана Пејоска Ристеска

РЕДЕН БРОЈ ИМЕ НА КОМПАНИЈА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
Касам Шакири
Јета Аир
Претседател на У.О.
1 Бранко Карески
Бран
Член
2 Џемаиљ Јусуфи
Елем турс
Член
3 Зибер Бислими
ЕТЦ Травел
Член
4 Горан Јошевски
ЈК травел
Член
5 Ивона Јакимовска
Камелија Турс
Член
6 Божана Ордева
Мартин Пан
Член
7 Цветко Андреески
ФТУ Охрид
Член
8 Панче Трајковски
Хотел ВИП
Член
9 Ивица Крстевски
Т.А. Пилот Травел
Член
10 Пере Кутаноски
Хотел Гранит
Член

РЕДЕН БРОЈИМЕ НА КОМПАНИЈАОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ
Димитар Кашиков
Феријал Кашиков
Претседател на Н.О.
1 Зоран Ѓоршевски
Ана Турс
Член
2 Никола Митревски
Ариес
Член

РЕДЕН БРОЈИМЕ НА КОМПАНИЈАСЕКТОР
1 Зибер Бислими
Раководител
Туристички
Агенции
2 Ивона Јакимовска
Член
Туристички
Агенции
3 Стеван Пешевски
Член
Туристички
Агенции
4 Панче Трајковски
Раководител
Хотелиери и
Угостителство
5 Хотел Скардус
Член
Хотелиери и
Угостителство
6 Хотел Порта
Член
Хотелиери и
Угостителство
7 Божана Ордева
Раководител
Превозници
8 Наце Николов
Член
Превозници
9 Цветко Андреески
Раководител
Туристички Здруженија и Образовни Институции
10 проф. Билјана Петревска
Член
Туристички Здруженија и Образовни Институции
11 проф. Димитар Бојаџиев
Член
Туристички Здруженија и Образовни Институции
12 Климент Наумов
Раководител
Туристички Водичи и Придружници
13 Цветанка Вучковска
Член
Туристички Водичи и Придружници
14 Небојша Ќамилов
Член
Туристички Водичи и Придружници