СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА СКТМ

Стратегија за развој на СКТМ за периодот 2015-2018 година е резултат на анализата на состојбите и на низа активности на Комората, воспоставување на рамка која ги дефинира главните правци на развој, базирани на досегашниот принцип на делување и реализација на Стратешките Цели на Комората.

ЦЕЛИ НА СКТМ

Имајќи во предвид дека Туризмот има значајна улога во економскиот развој и преку него може да се привлечат нови инвестиции, да се креираат нови работни места и да се промовираат културните вредности и природните богатства на Македонија, СКТМ ќе продолжи да поддржува соодветни мерки, политики, конкретни проекти за изградба на модерна туристичка инфраструктура и промоција на Република Македонија кои ги спроведува Владата на Р.М. но пред се преку директно учество на Комората, односно членките на СКТМ.

ЗА КОМОРАТА

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ТАГОВИ